Algemene voorwaarden

Definities

Maarten bunt webredactie: bureau voor webredactie, gevestigd aan Boterdiep 69-1 in Groningen. Annex tekstschrijver maarten bunt, bureau voor tekstproducties

Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt

Opdrachtnemer: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, in casu maarten bunt webredactie, annex tekstschrijver maarten bunt

Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten, zoals beschreven in de offerte of overeenkomst

Werkzaamheden: al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, binnen het kader van de verstrekte opdrachten maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen

Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten

Overeenkomst: een tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst tot aanneming van werk, het verrichten van diensten en/of het leveren van goederen

Artikel 1 - toepassing en geldigheid

Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van maarten bunt webredactie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de opdrachtgever, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de partijen.

Artikel 2 - aanbiedingen en bevestigingen

1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.

2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3. Voor elke opdracht wordt een bevestiging of overeenkomst gestuurd.

4. De offerte, bevestiging of overeenkomst is bindend voor de opdracht.

5. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

6. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 3 - afwijkende voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever en de opdrachtnemer gehanteerde uniforme voorwaarden zullen die van de opdrachtnemer prevaleren.

3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden die in strijd zijn met deze voorwaarden, worden niet erkend tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 4 - prijzen, leveringen en betalingen

1. De overeenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde opdracht of voor meerdere opdrachten uit te voeren binnen een bepaalde tijdsduur.

2. De door opdrachtnemer aangegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als inspanningsverplichtingen en geven de opdrachtgever geen recht om de betaling of afname van de diensten op te schorten of te weigeren, noch recht op schadevergoeding.

3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport-, reis-, verblijf- en portokosten en heffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is uitgebracht, met de opdrachtgever te verrekenen.

5. In principe werkt de opdrachtnemer op uurtariefbasis tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 - betalingen

1. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of verrekening van welke aard dan ook, binnen 30 dagen na factuurdatum op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening te geschieden.

2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij dat schriftelijk is uitgesloten.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd 2% vertragingsrente per maand of maandsdeel, te rekenen vanaf factuurdatum, in rekening te brengen, onverminderd de overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten.

4. Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde vertragingsrente.

5. De opdrachtnemer is gerechtigd verdere uitvoering van zijn diensten op te schorten of te staken indien de opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder door de opdrachtnemer verleende diensten. De gevolgen van opschorting of staking komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6. Indien partijen zijn overeengekomen dat een uurprijs wordt gehanteerd, dienen de opdrachtnemer de gewerkte uren bij de declaratie voldoende te specificeren.

7. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdracht tegen eenheidsprijs zal worden uitgevoerd, dient de opdrachtnemer bij de declaratie te specificeren hoeveel eenheden werk in rekening worden gebracht.

8. Indien partijen een aanneemsom zijn overeengekomen, hoeft de opdrachtnemer niet nader naar uren of eenheden te specificeren, tenzij de opdrachtnemer het in de offerte genoemde bedrag of aantal uren overschrijdt.

9. Commercialproductie-, (ether)mediakosten en drukwerkkosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.

10. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.

11. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie's, gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 6 - reclames, klachten en bewijs

1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het medium, schriftelijk reclameren.

2. Ter zake van onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever schriftelijk reclameren binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

Artikel 7 - opdrachten en wijzigingen

1. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

2. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.

3. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling doorgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.

6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 8 - inschakeling derden

1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 9 - opschorting, staking en ontbinding

1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

2. De opdrachtnemer is gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel 10 - levertijden

1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 11 - zorgplicht, geheimhouding

1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

2. De door de opdrachtgever geleverde informatie, alsmede het recht op vermenigvuldiging daarvan, blijft het onvervreemdbaar eigendom van de opdrachtgever. De informatie is uitsluitend voor eigen gebruik van de opdrachtnemer bestemd en zal onder geen beding aan derden ter beschikking worden gesteld of zelfs maar ter inzage, gebruik of verwerking worden verstrekt.

3. De opdrachtnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de informatie na gebruik zodanig wordt vernietigd of opgeborgen, dat misbruik door derden is uitgesloten.

Artikel 12 - aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade die geleden wordt als rechtstreeks gevolg van eigen tekortkomingen in de krachtens deze overeenkomst geldende verplichtingen, voor zover deze tekortkomingen het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap die van de opdrachtnemer redelijkerwijs verwacht mogen worden.

2. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de uitgevoerde opdracht waarin de schade is ontstaan aan de opdrachtnemer toekomt.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door hem, zijn personeel of door hem gebruikte zaken veroorzaakt aan personeel of eigendommen van de opdrachtnemer.

4. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schade aanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde werkzaamheden/diensten/producten die aan hem zijn voorgelegd.

Artikel 13 - vrijwaring

1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nooit verplicht.

2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het factuur- en/of contractbedrag verminderd met de out-of-pocketkosten ter zake van het geleverde. Out-of-pocketkosten zijn de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt en die door derden aan de opdrachtnemer worden gefactureerd. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 14 - overmacht

1. Indien de uit te voeren opdracht afhankelijk is van één persoon bij de opdrachtnemer en deze persoon is door ziekte of ongeval niet in staat de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan geldt dit als tijdelijke overmacht. De overeenkomst blijft in stand en de verplichtingen die direct verband houden met de verrichtingen van bedoelde persoon worden tijdelijk opgeschort. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade.

2. In goed overleg kan de in lid 1 bedoelde persoon vervangen worden. Is dit binnen twee maanden na aanvang van de ziekte of het ongeval niet mogelijk, dan eindigen de wederzijdse verplichtingen van partijen die direct verband houden met de verplichtingen van de in lid 1 bedoelde persoon.

3. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

4. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer, hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport, storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 15 - intellectueel eigendom

1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging.

2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom - de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

3. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de vrijwaringsbepalingen van artikel 13 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gemachtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

6. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 16 - geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen inzake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank in Groningen.

2. De totstandkoming, de uitleg en de uitvoering van de overeenkomst worden beheerst door het Nederlands recht.

Artikel 17 - gedragscode

1. De opdrachtnemer zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van bureaus in het algemeen en het eigen bureau in het bijzonder.

2. De opdrachtnemer zal zich niet in onheuse of krenkende termen over andere bureaus, opdrachtgevers, cliënten en derden uitlaten.

3. De opdrachtnemer zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door het bureau te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen honorarium zo duidelijk, volledig en nauwkeurig mogelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn.

4. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever inlichten omtrent de door het bureau verrichte en te verrichten werkzaamheden, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van de werkzaamheden.

5. De opdrachtnemer zal de informatie, hem van de zijde van de opdrachtgever ter kennis genomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak die bepaaldelijk vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd.

6. Ook in de gevallen waarin de opdrachtnemer niet tot geheimhouding is verplicht zal de opdrachtnemer de hem van de zijde van de opdrachtgever ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

7. De opdrachtnemer zal een opdracht voor webredactie en/of tekstproductie eerst aanvaarden nadat de opdrachtgever heeft verklaard dat het bureau het enige is aan wie deze bepaalde opdracht is verstrekt. Het is toegestaan dat meer dan één bureau tegelijkertijd aan verschillende opdrachten, verstrekt door dezelfde opdrachtgever, werkzaam zijn.